TAI CHI CHUAN - Style Yang - École Tung

Noms des mouvements du Tung Jia Kuai Tai Chi Chuan

Cliquez sur les noms des mouvements pour afficher les photos des postures.

1 - Yu Pei Shih
2 - T'ai Chi Ch'i Shih
3 - Lan Ch'ieh I (Fast)
4 - Tan Pien (Fast/Slow with Style Alteration)
5 - Ho Chin (Slow)
6 - Hsien Ho Chang Ch'ih (Slow)
7 - T'o P'ip'a (Slow)
8 - Ch'uan P'ip'a (Slow)
9 - Lieh Chang (Fast)
10 - T'iao Pu Pan Lan Ch'ui (Fast)
11 - Lien Huan Yüan Feng Pi (Fast)
12 - Pao Hu Hui Shan Tung (Fast)
13 - Ts'o Chang Po Chi Shi (Fast))
14 - Chih T'ui Shan Chan (Slow)
15 - Ta P'eng T'eng K'ung (Slow)
16 - Chuang Lei Ch'ui (Fast)
17 - Pai Yüan Shan Shen (Fast)
18 - Feng Huang Hsieh Chan Ch'ih (Fast)
19 - Pan Lan Ch'ui (Fast)
20 - Fan Shen Pan An Ch'ui (Fast)
21 - Chin Pu Lan Ts'o I (Fast)
22 - Lien Huan Shih (Slow)
23 - Tiao Shoup (Slow/Fast)
24 - Ts'o Shan Yu Pi (Slow/Fast Sweeps)
25 - T'an Ma Shih (Fast)
26 - Ying Hsiung Tu Li (Fast)
27 - T'eng Shen Fa (Fast)
28 - Liao Chang (Fast)
29 - Feng Huan Ch'ao (Fast)
30 - Tai Chi Huan Yüan

Stacks Image 27411
Stacks Image 27422
Stacks Image 27433
Stacks Image 27437
Stacks Image 27446
Stacks Image 27448
Stacks Image 27459
Stacks Image 27472
Stacks Image 27483
Stacks Image 27494
Stacks Image 27505
Stacks Image 27509
Stacks Image 27518
Stacks Image 27520
Stacks Image 27531
Stacks Image 27533
Stacks Image 27544
Stacks Image 27546
Stacks Image 27557
Stacks Image 27559
Stacks Image 27570
Stacks Image 27572
Stacks Image 27583
Stacks Image 27585
Stacks Image 27596
Stacks Image 27598
Stacks Image 27609
Stacks Image 27611
Stacks Image 27622
Stacks Image 27624
Stacks Image 27635
Stacks Image 27637
Stacks Image 27648
Stacks Image 27650
Stacks Image 27661
Stacks Image 27663
Stacks Image 27674
Stacks Image 27676
Stacks Image 27687
Stacks Image 27689
Stacks Image 27700
Stacks Image 27702
Stacks Image 27713
Stacks Image 27715
Stacks Image 27726
Stacks Image 27728
Stacks Image 27739
Stacks Image 27752
Stacks Image 27756
Stacks Image 27765
Stacks Image 27767
Stacks Image 27771
Stacks Image 27780
Stacks Image 27782